March

1 Evdokia

2 Efthalia

7 Eugene

8 Hermes, Theofilaktos, Women`s day

9 Smaragda, Iliana

10 Whit Monday

12 Theofanis

13 Mario

15 Agapios, Theodore, Theodora

16 Christodoulos

17 Alex Alexia

19 Chrisanthi, Chrisanthos

21 Jacob

25 Evagelos, Evagelia